Green Motion Car Rental Ana Sayfa Kampanyalar Kurumsal Bayilik İletişim Rezervasyon Yap

Hakkında

Çevre politikası Ortaklarımız

Sadakat

Yeşil Gümüş Altın VIP

Ek Paketler

Basic Plus Premium Premium Plus

Konumlar

Istanbul Kadikoy Sabiha Gokcen Havalimanı Ankara Esenboga Havalimanı Tüm şubeler

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

(Müşteri İçin)

METAL Oto Tic. A.Ş. (“Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet

göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil,

Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem

atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’nda tanımlı şekli ile “Veri

Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından

emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

a. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu

olarak İstanbul Ticaret Sicili’ne 542603 sicil numarası ile kayıtlı, 6190833982 vergi numaralı,

Küçükbakkalköy Mah. Işıklar Cad. No:30/5 Ataşehir/İSTANBUL adresinde mukim METAL Oto

Tic. A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan, isim soyisim, kimlik ve telefon numaranız, e-mail ve ikametgah adresiniz vb. kişisel

verileriniz,

- Kimliğinizin teyit edilmesi,

- Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli

çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

- Yeni ve ikinci el araç satışlarının yapılabilmesi,

- Ürün ve/veya hizmetlerin satış, pazarlama, satış sonrası süreçlerinin planlanması ve icrası,

- Söz konusu ürün ve hizmetlerin içerikleri konusunda bilgilendirme yapılması,

- Hizmetlerimize erişiminizde finansal yeterlilik ön değerlendirmesi yapılabilmesi için kredi

notunuz vb. bilgileriniz ve finansal özgeçmişinize ilişkin verilerin işlenmesi, (Findeks)

- Sigorta, Finansman hizmetlerinin temini,

- Araç koruma hizmetlerinin sağlanması,

- Lisansiye ve bayilik sözleşmelerinin gereklerinin yerine getirilmesi,

- Mail order ve virman talimatı da dahil olmak üzere tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

- Saatlik, günlük ve aylık araç kiralama hizmetlerinde, müşterilerimize; indirim, hediye

çeki, ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, kişiye özel reklam, kampanya ve diğer

faydaların sunulması, sadakat programları çerçevesinde ticari elektronik iletilerin

gönderilmesi, anket ve tele-satış uygulamaları, istatistiki analizler vasıtasıyla çeşitli

avantajlar sağlanması,

- Tramer sorgulaması, finansal özgeçmiş sorgulaması, teklif verme gibi sözleşmenin ifası ve

işin gereği bakımından gerekli işlemlerin yapılması,

- Hasar yönetimi gibi satış sonrası hizmetler yerine getirilebilmesi,

- Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak suretiyle ticari elektronik ileti

gönderilebilmesi,

- Yarışma, etkinlik ve diğer organizasyonların yürütülmesi,

- Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları

ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,

- Hizmet kalitesini geliştirici çalışamalar yapılması ve müşterilerimize daha iyi hizmet

sunulması,

- Sunulan hizmetler karşılığı faturaların tanzimi,

- Hizmetlerimize yönelik her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme,

- Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,

- Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari

güvenliğinin temini,

- Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

- Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetiminin sağlanması,

- Lojistik faaliyetlerinin planlanması,

- İtibar araştırma süreçlerinin yürütülmesi, etik değerlere ve hukuka uyum ve hukuki iş ve

prosedürlerin yürütülmesi,

- Kanunun emredici hükmü gereği Emniyet gibi kamu kurumlarıyla araç Kiralama

bilgilerinin paylaşılması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

- İlgili iş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili

finansal mutabakat sağlanması,

- Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi

yürütülmesi çerçevesinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye;

www.metaloto.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin

Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca yukarıda belirtilen amaçlar haricinde kişisel verileriniz, 1774 sayılı Kimlik Bildirme

Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6502 sayılı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikinci mevzuat hükümleri,

Vergi mevzuatından doğan yükümlülükler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların

düzenlemeleri ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat

hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup Metal Oto’ya ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine

nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

KVKK m. 5. ve 6. kapsamında kisisel verilerin açık rıza alınmadan işlenebileceği belirtilen

istisnalar dışındaki her türlü işlem ve talepte tarafınızdan ayrıca açık rıza alınacağını bildirmek

isteriz.

c. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri

faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz

tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına

göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının

yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve

ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

araç satış/Kiralama ve satış sonrası hizmetlerin sürdürülebilirliği amaçlarıyla; iş ortaklarımıza,

tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, Greenmotion markamıza, Metal Oto’nun

altyapı sağlayıcılarına, hizmet alınan ve sağlanan üçüncü kişilere, Metal Oto, bayii ve

franchiselarına, sigorta şirketlerine, (Bipoliçe Sigorta’dan başka satış sonrası hizmetlerin yerine

getirilebilmesi bakımından diğer sigorta şirketleri), finansman şirketlerine hukuki

uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili

kolluk kuvvetlerine, ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve yasal güvenlik çerçevesinde KVKK’un 8.

ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde

www.metaloto.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin

Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

ç. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve

fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; bu kanalları

kullanarak sizlere araç satış/kiralama ve satış sonrası hizmetleri başta olmak üzere, ticari

hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama

imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak

ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda

toplanmaktadır. Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nun 5. maddesinde yer alan “veri

sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu oması” ve “ilgili kişinin

temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için

veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda,

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde

sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından

Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel

veri sahipleri, Şirketimizden;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok

edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın

giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

e) Kişisel Veri Sahibi Başvuru Usulü

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik

tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde

sağlanmaktadır.

KVKK kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında

Tebliğe” göre “www.metaloto.com.tr” web adresindeki “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu

doldurarak;

- Küçükbakkalköy Mah. Işıklar Cad. No:30/5 Ataşehir/İSTANBUL adresine bizzat teslim

etme sureti ile,

- Noter kanalı ile,

- [email protected] adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak,

- veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla

iletebileceğiniz gibi isbu taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer

yöntemleri kullanmak sureti ile de Şirketimize iletmeniz mümkündür.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve

kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi KVKK’un 11.

maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek bizlere

iletmeniz takdirde talebinize ilişkin başvurunuzun en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde

cevaplandırılması sağlanacaktır.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri

Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında

Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi

halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1

TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt

ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

METAL OTO TİC. A.Ş.